Skip to content

Algemene voorwaarden

versie 1, 28 juli 2018

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aankoop, overeenkomst of dienstverlening tussen de opdrachtgevende partij, hierna te noemen ´Gebruiker´ en Improove Coaching hierna te noemen ‘Improove’, gevestigd in Eindhoven en ingeschreven bij de KvK onder nummer 71953280. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Indien er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient er te worden gehandeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Improove, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Improove en de Gebruiker in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 6. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Improove zijn overeengekomen.
 7. Indien Improove niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Improove in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en overeenkomsten

 1. Alle offertes aan de Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte op geen enkele wijze enig recht worden ontleend indien het product of dienstverlening waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is of is gewijzigd.
 2. Improove kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de gebruiker redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Overheidsheffingen , reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten worden altijd in de offerte vermeld. Uitzonderingen hierop worden explicitiet in de offerte vermeld.
 4. Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Improove.
 5. Van alle bijkomende kosten zal Improove tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Gebruiker opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Gebruiker kunnen worden berekend.
 6. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Improove daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Improove anders aangeeft.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Improove niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 8. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.
 9. Telefonische of schriftelijke afspraken kunnen tot 48 uur van te voren geannuleerd worden. Improove heeft het recht om afspraken die binnen 48 uur voor de afspraak geannuleerd worden in rekening te brengen.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Gebruiker van de aanbieding en/of offerte van Improove.

Artikel 4 Contractsduur

 1. De overeenkomst tussen Improove en de Gebruiker wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Improove coaching behoudt zich het recht om de prijzen zoals op 1 augustus 2018 zijn vastgesteld ten alle tijde te verhogen. Na een dergelijke prijsverhoging heeft de Gebruiker het recht om de afgesloten overeenkomst met onmiddelijke ingang stop te zetten.
 3. De gebruiker heeft het recht om zonder opgaaf van reden na de initiële duur van 6 maanden de dienstverleningsovereenkomst met Improove op op te zeggen. Hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand gerekend vanaf de laatste dag van de maand.
 4. Improove heeft het recht om de overeenkomst op elk willekeurig moment op te zeggen, indien:
 • Er onjuiste informatie verstrekt is door de gebruiker bij het aangaan van de overeenkomst
 • Er sprake is van achterstallige betalingen
 • De gebruiker gebruikt maakt van verboden middelen zoals beschreven in de meest actuele dopinglijst door de World Anti Doping Agency (WADA).

Artikel 5 Wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Improove de Gebruiker hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Improove zal de Gebruiker hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Improove de Gebruiker hierover van tevoren inlichten.
 4. Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal Improove daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Improove proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
 5. Improove zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Improove kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Gebruiker en Improove zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 6 Uitvoering overeenkomst

 1. Improove zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Improove heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Improove heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
 4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Improove het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Gebruiker niet wordt betaald, is Improove niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
 5. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Improove het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Gebruiker de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. De Gebruiker verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Improove.
 7. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Improove het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Gebruiker.

Artikel 7 Dienstverlening op afstand

 1. Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft Improove het recht de Gebruiker tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.
 2. Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft de Gebruiker het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen.
 3. Indien Improove niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Gebruiker het recht de Overeenkomst gedurende één jaar na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Improove in één jaar alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.
 4. De Gebruiker kan de Overeenkomst herroepen via het de door Improove geplaatst standaardformulier voor herroeping of op een door de Gebruiker eigen gekozen wijze.
 5. Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien Improove met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Gebruiker en indien de Gebruiker heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Improove de Dienst volledig heeft verricht.
 6. Indien de Gebruiker gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Improove uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag terug.
 7. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:
 • reisovereenkomsten;
 • financiële diensten;
 • diensten betreffende logies, vervoer, horecabedrijf;
 • diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Improove geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
 • diensten die met de instemming van de Gebruiker al binnen de bedenktijd uitgevoerd worden;
 • diensten van persoonlijke aard;
 • diensten op maat gemaakt.

Artikel 8 Uitvoeringstermijnen

 1. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door Improove opgegeven termijn.
 2. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 3. Indien Improove gegevens of instructies nodig heeft van de Gebruiker, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Gebruiker deze aan Improove heeft verstrekt.
 4. Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Gebruiker Improove schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Improove alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Improove zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Improove binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Gebruiker het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 9 Betaling

 1. Betaling dient steeds te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Improove aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
 2. De Gebruiker heeft altijd de mogelijkheid om de afgesloten overeenkomst te upgraden of te downgraden naar een andere abonnementsvorm. De betaling zal in dat geval naar rato worden aangepast.
 3. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Gebruiker, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Gebruiker is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
 5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Improove en de verplichtingen van de Gebruiker jegens Improove onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 Incassokosten

 1. Indien de Gebruiker in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Gebruiker. In ieder geval is de Gebruiker incassokosten verschuldigd.
 2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Improove recht van de Gebruiker op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
 3. Improove heeft pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Improove de Gebruiker na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.
 4. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Gebruiker.

Artikel 11 Opschorting

 1. Indien de Gebruiker een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Improove het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Voorts is Improove bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
 • na het sluiten van de Overeenkomst Improove omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Gebruiker de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Gebruiker bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Improove kan worden gevergd.
 1. Improove behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Ontbinding

 1. Indien de Gebruiker een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Improove bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Voorts is Improove bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
 • na het sluiten van de Overeenkomst Improove omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Gebruiker de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Gebruiker bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Gebruiker niet langer van Improove kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Improove kan worden gevergd;
 • de Gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Gebruiker onder curatele wordt gesteld;
 • de Gebruiker komt te overlijden.
 1. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
 2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Improove op de Gebruiker onmiddellijk opeisbaar.
 3. Indien Improove de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Improove niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
 4. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Gebruiker, is de Gebruiker aansprakelijk voor de door Improove geleden schade.

Artikel 13 Overmacht

 1. Een tekortkoming kan niet aan Improove of de Gebruiker worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Improove geen invloed kan uitoefenen en waardoor Improove niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Improove in redelijkheid niet van de Gebruiker mag worden verlangd.
 4. Improove heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Improove zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
 6. Zowel Improove als de Gebruiker kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Improove zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
 8. Indien Improove ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Improove gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Gebruiker is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. Gebruiker accepteert de volle verantwoordelijkheid voor zijn eigen gezondheid en raadpleegt de (sport)arts voor zover de Gebruiker dit nodig acht.
 2. Improove streeft naar het behalen van individuele resultaten, maar kan deze niet garanderen. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het behalen van persoonlijke doelstellingen.
 3. De Gebruiker is op de hoogte en aanvaardt de bijkomende risico´s van het volgen van de overeenkomst. Deelnaming in inspanningstesten, trainingen en andere door Improove georganiseerde activiteiten geschieden op eigen risico. De Gebruiker begrijpt dat deze fysieke inspanningen risico’s met zich mee kunnen brengen en dat hierdoor mogelijkerwijs lichamelijk letsel zou kunnen ontstaan, met zelfs de dood als mogelijk gevaar. Ook schade aan of verlies van eigendommen behoren tot mogelijke schades.
 4. De Gebruiker verklaart dat hij of zij geen negatief advies heeft gekregen van een sportarts om een overeenkomst aan te gaan met Improove.
 5. Deelname aan buitenactiviteiten georganiseerd door Improove zijn altijd op eigen risico van de Gebruiker. Het dragen van een valhelm kan bij dergelijke activiteiten verplicht gesteld worden door Improove.
 6. Improove is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Improove.Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:
  – materiële schade aan de eigendommen van de Gebruiker;
  – redelijke kosten, die Gebruiker heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
  – redelijke kosten, die Gebruiker redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
  – redelijke kosten, die Gebruiker redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.
 7. Improove is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Gebruiker. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 8. Improove is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Improove is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Improove kenbaar behoorde te zijn.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Improove of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 10. Improove is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.
 11. Indien Improove aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Improove beperkt tot het bedragtot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Improove aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Improove overeenkomstig de verzekering draagt.
 12. De Gebruiker dient de schade waarvoor Improove aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan Improove te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 13. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Improove vervalt binnen één jaar nadat de Gebruiker bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 15 Verjaringstermijn

 1. Voor alle vorderingen jegens Improove en de door Improove (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 16 Intellectueel eigendom

 1. Improove behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving op het gebied van Intellectueel Eigendom.
 2. Improove heeft het recht om toegenomen kennis voortkomend uit een overeenkomst te gebruiken voor andere doeleinden, mits hierbij geen vertrouwelijke informatie van de Gebruiker gedeeld wordt met derden.
 3. Alleen met schriftelijke toestemming van de Gebruiker zal Improove data en kennis van de Gebruiker delen met vooraf aangegeven derden.
 4. Gebruiker erkent dat alle Intellectuele Eigendomsrechten in door Improove gebruikte hulpmiddelen, sjablonen, toolkits en dergelijke nadrukkelijk toebehoren en zullen blijven toebehoren aan Improove.

Artikel 17 Privacy en cookies

 1. De gegevens en informatie die de Gebruiker aan Improove verstrekt, zal Improove zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 2. Improove handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Improove zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.
 3. De Gebruiker heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.
 4. Bij het bezoeken van de website kan Improove informatie van de Gebruiker over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
 5. De informatie die Improove verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
 6. Improove mag de persoonsgegevens van de Gebruiker uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
 7. Improove mag de persoonsgegevens van de Gebruiker uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.
 8. Het is Improove niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Gebruiker uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 9. Improove zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.
 10. De Gebruiker is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.
 11. De Gebruiker gaat akkoord dat Improove de Gebruiker voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Gebruiker niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Gebruiker dit kenbaar maken.

Artikel 18 Privacy Protocol

 1. Improove draagt zorg voor een zorgvuldige bescherming en verwerking van persoonsgegevens en conformeert zich daarbij aan de wet Algemene Verordening Persoonsgegevensbescherming zoals deze van kracht is per 25 mei 2018.
 2. Op de website www.improove-coaching.nl is ten alle tijde de laatste versie van het privacy protocol ter inzage beschikbaar.

Artikel 19 Wijziging algemene voorwaarden

 1. Improove heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
 3. Improove zal de Gebruiker per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
 4. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Gebruiker op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
 5. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Gebruiker het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 20 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarin Improove participeert is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitgevoerd wordt.
 2. Partijen zullen alleen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een conflict onderling op te lossen.

Artikel 21 Overige bepalingen

1.Improove zal alle informatie van de Gebruiker vertrouwelijk behandelen en zorgdragen dat deze niet met derden worden gedeeld.

 

Deze voorwaarden zijn opgesteld op 28 juli 2018 te Eindhoven.

Improove coaching

KvK: 71953280.

Rekeningnummer: NL17 KNAB 0257 4938 59

Privacy Verklaring 

versie 3, mei 2019

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. In dit document geeft Improove coaching een overzicht welke persoonsgegevens bewaard worden. Ook de bewaartermijn en de plichten die Improove coaching hierin heeft kunt u hieronder teruglezen.

Plichten van Improove Coaching

Overeenkomst

Bij de totstandkoming van een coachovereenkomst of het inplannen van een conditietest worden de volgende gegevens bewaard:
• Naam
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• Emailadres

Deze gegevens zijn nodig om contact te kunnen leggen tussen de sporter en de coach. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor de financiele afhandeling. De gegevens zullen bewaard blijven tot maximaal 6 maanden na beeindiging van de overeenkomst of langer indien niet aan de betalingsplicht is voldoen. Facturen worden gedurende de wettelijke 7 jaar bewaard.

Inspanningstest

Bij het maken van een afspraak voor een inspanningstest wordt gebruik gemaakt van de gezamelijke online agenda van Improove Coaching en Sportfocus. Hier dienen voornaam, achternaam, adresgegevens en contactgegevens achter gelaten te worden voor een goede verwerking van de afspraak, het opstellen van de factuur en het versturen van de testuitslag.

Voorafgaand aan de inspanningstest wordt een risicoanalyse gemaakt op basis van een anamnese formulier. Op basis van deze gezondheidscheck wordt een inschatting gemaakt of de klant gezond genoeg is om een inspanningstest uit te voeren. Dit formulier wordt maximaal 12 maanden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde gebruikt. Op verzoek kan het anamneseformulier eerder worden verwijderd.

De testrapporten worden verwerkt in Excel en vervolgens opgeslagen in de gezamenlijke beveiligde netwerkomgeving van Improove Coaching en Sportfocus. De documenten zijn gecodeerd en alleen te openen door (medewerkers van) Improove Coaching of Sportfocus. Het rapport wordt op papier besproken en gedeeld met de klant. Daarnaast worden de rapporten gedeeld met de klant via email. Alleen op verzoek van de klant zal Improove coaching het verslag delen met derden, bijvoorbeeld sportartsen, fysiotherapeuten etc. Testverslagen worden maximaal 10 jaar bewaard zodat ook op een later ogenblik een vergelijking van de testresultaten mogelijk blijft. Op aangeven van de klant kan het verslag eerder worden verwijderd uit de database.

Data uit het testverslag kunnen gebruikt worden voor het opbouwen van een database om zo referentiewaarden te generen. Deze data wordt nooit gebruikt in combinatie persoongegevens, dus altijd anoniem.

Trainingsbegeleiding

Voor de trainingsbegeleiding wordt gebruikt gemaakt van de online omgeving van Training Peaks. Hier kan de klant zijn trainingsschema inzien, maar dient hij ook zijn gedane trainingen te uploaden. Zijn gpsdata, snelheid, hartslag en eventueel vermogen wordt dan inzichtelijk, noodzakelijk voor de gewenste begeleiding. Met het gebruik van Training Peaks is ook de beveiliging van deze gegevens gewaarborgd. Training Peaks is wereldwijd het meeste gebruikte platform voor online coaching en begeleiding van klanten. Het account van de klant zal altijd in beheer blijven van de klant. De klant heeft ook altijd zelf in de hand met wie hij zijn trainingsschema deelt en kan dit op elk moment zelf aanpassen. Alleen de klant kan zijn account delen met derden. U kunt hier de privacy policy van Training Peaks inzien: https://www.trainingpeaks.com/privacy/

Overdracht van gegevens aan derden

Improove Coaching werkt samen met verschillende partijen. Alleen na schriftelijke toestemming van de klant worden zijn persoonsgegevens gedeeld met deze partijen. Het delen van trainingsdata kan alleen door de klant zelf gebeuren. Het delen van medische informatie zoals lengte, gewicht en lichaamssamenstelling zal niet door Improove coaching gebeuren, maar alleen door de klant zelf.

Website

Op de website van worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Improove coaching gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Improove coaching maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Improove coaching heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Google Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Rechten van de klant

Als klant heeft u de volgende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens:
• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden
• Het recht op inzage en afschrift van deze gegevens (voor zover de privacy van anderen daardoor niet in gevaar komt)
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van deze gegevens indien dit nodig mocht zijn
• Het recht om vernietiging van uw gegevens aan te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet gekomen worden indien het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is of deze gegevens niet voor een wettelijke regeling bewaard hoeven te blijven
• Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken.

Beveiliging

Improove coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Improove coaching maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Improove coaching via onderstaande contactgegevens.

Protocol melding datalek

Een datalek is een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens verloren zijn gegaan of waarbij er mogelijk onrechtmatig verwerking van persoonsgegevens niet kan worden uitgesloten. Indien de klant of Improove coaching het datalek constateerd gaat het volgende protocol in werking:

 1. Improove coaching analyseert binnen 48 uur na het datalek:
  1. de aard van het datalek;
  2. het risico dat wij hiermee lopen, hebben gelopen of hadden kunnen lopen;
  3. de maatregelen die we treffen of al getroffen hebben om het datalek op te lossen of om de gevolgen of schade zo veel mogelijk te beperken.
 2. Na deze analyse beoordelen wij of we dit moeten melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de mensen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben op basis van de huidige wetgeving.
 3. Als de Autoriteit Persoonsgegevens een onderzoek naar het datalek start, dan werken wij volledig mee aan een onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens:

Improove Coaching
Torenallee 3
5617 BA Eindhoven
040-2407041